Ünye Sosyal Güvenlik Kurumu

Ünye Sgk Müdürlüğü

Ünye Sosyal Güvenlik Kurumu, Ordu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı bir sosyal güvenlik merkezidir. Ünye Sgk, Niksar Caddesi üzerinde İlçe Şehir Stadyumunun önünde bulunuyordu. 2016 yılı mart ayı itibariyle arzanoğlu caddesi üzerindeki yeni yerine taşındı.

Ünye Sosyal Güvenlik Merkezi, Emekli Sandığı (4/c), Bağ-Kur (4/b) ve SSK (4/a) ile sosyal güvencesini sağlamış kişi ve işyerlerine hizmet veriyor. Kurumun yapabileceği hizmet listesine ve bu hizmetleri yaparken ihtiyacınız olacak belgelere müdür ve iletişim bilgilerinin aşağısında bulunan tablodan ulaşabilirsiniz.

Çalışma Saatleri : 08.00 – 12.00 & 13.00 – 17.00

Kurum Müdürü : Erdem ESENTÜRK

Telefon Numarası : 0 (452) 324 91 15

Faks Numarası : 0 (452) 324 91 17

Adres : Kaledere Mahallesi, Arzanoğlu Caddesi, Numara : ** – P.K. 52300 Ünye/Ordu

Mail Adresi : [email protected]

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En geç tamamlanma Süresi
Bilgi Edinme/Görüş İsteme İşlemleri 1-Dilekçe (Yazılı başvuru için)2-E-posta(Elektronik ortamda başvuru için) 15gün
Kaydı Yok Yazısı İşlemleri 1-Nüfus Kaydı2-Hizmet Belgesi 1Gün
Banka/Ptt Şube Değişikliği Sigortalılık Durumu 4/a ve 4/b’liler için;1-Talep Dilekçesi 1 Gün
Taksitlendirme İşlemi 1-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu2-İlk taksitin ödendiğine dair makbuz veya dekont3-Teminat4-Teminat olarak taşınır ve taşınmaz mallar gösterilmişise, bu malların değer tespitlerinin yapılmasında Kurum teknik elemanlarınca ve hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilir kişilerce düzenlenmiş raporlar hariç rapor düzenleyen ekspertiz veya bilirkişilerin yetki veya ruhsat belgeleri

5-Borç miktarı 100.000-TL ve altında bulunan özel sektör borçluları ile borç miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelere ait Mali Durum Belgesi

Borç miktarı 100.000-TL üstünde olan özel sektör borçlularına ait Serbest Meslek veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlişkin Rapor

6-Borçmiktarı 100.000-TL üzerinde olan halka açık şirketlerin en son bilanço bilgileri

7-Tüzel kişilerde yetkili olduğuna ilişkin imza sirküsü

1Gün
Sağlık Aktivasyon İşlemleri 1-Beyan Taahhüt Belgesi 1Gün
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmesi 1-Talep Formu2-Çalışmazlık Belgesi3-Vizite Kağıdı4-DoğumRaporu 1Gün
Rehberlik Hizmetleri (Bizzat Başvuru) 1Gün
Rehberlik Hizmetleri (Telefonla Başvuru) 3 dakika
Aile Yardımları (Taşra Birimi) 1-Öğrenim Belgesi,2-Beyan/Taahhütname. 1Gün
Tescil Düzeltme 1-Sigortalı Dilekçesi 1Gün
Hizmet Düzetme 1-Sigortalı Dilekçesi 20gün
5510 Sayılı Kanun Uyarınca, 4/1-A  Kapsamında Sigortalı Olanların Çalıştıkları İşyerlerinin Tescil Edilmesi İşverenler, işyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken;1-Yerleşim belgesi ile imza sirkülerini,2-Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirkülerini,3-Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini,

4-Tüzel kişilerde tescile ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirkülerini,

5- Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

6-Kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin ad-soyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir listesini,

7-İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopilerini,

8-İnşaat işyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inşaat yapım sözleşmesini, işyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işyerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir. İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gönderirler.

1Gün
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Tespiti Dilekçe 1Gün
Dereceleme İşlemi 30gün
E-Bildirge Başvuru 1-e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu2-e-Sigorta Sözleşmesia-İşverenin gerçek kişi olması durumunda başvurular, gerçek kişi olan işverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabilecektir. Ancak bu durumda, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretininde e-Sigorta Sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.b-İşverenin tüzel kişi olması durumunda başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili bulunan kişinin işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili kılınan kişinin imzası bulunacak olup, başvuru formuna imza sirkülerinin veya vekaletnamenin aslı yada onaylı sureti eklenecektir. 1Gün
Borcu Yoktur Yazıları 1-4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklilerin Kurumumuzdan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı talep etmeleri durumda örneği 01/10/2007 tarih 2007-75 sayılı Genelge ekinde yeralan “4734Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine İlişkin Talep Formu(Ek-6)” ile başvurmaları gerekmektedir.2-Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının bildirilmesine ilişkin müracaatlar, örneğin 21/8/2009 tarih 2009-106 sayılı Genelge ekinde yeralan başvuru formu(EK-1) ile yapılacaktır. 1Gün
E-Borcu Yoktur Başvuruları 1-e-Borcu Yoktur Başvuru Formu2-e-Borcu Yoktur Taahhüt BelgesiTüzel kişilerde ve Adi Ortaklık Başvurularında:3-Vergi Levhasının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

4-İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi

5-Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi

GerçekKişibaşvurusunda:

6-Nüfus Cüzdanının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

7-İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi

8-Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi

9-Üstdüzey yöneticilerin göreve başlama, görev bitiş tarihlerinin belgelenmesi.

1Gün
İlişiksizlik Belgesinin Düzenlenmesi 1-Dilekçe 5 gün
KDV Mahsubu 1-Dilekçe 1Gün
Asgari İşçilik Uygulaması 1-Dilekçe 5 gün
5510 Sayılı Kanunun 4/1-A Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlere Kesilen İdari Para Cezalarına İtiraz 1-Dilekçe 15gün
Günlük Kazanç Beyanının Alınması İşlemi 1-Prime esas günlük kazanç beyan talep formu. 1Gün
Şahıs Fatura Ödemeleri İl Müdürlüğü Yazısı/Talep Dilekçesi 1Gün
Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı/Talep Dilekçesi 30 gün
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bilgi Edinme *Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik : Madde 9) 15 gün
T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme(Bimer) *Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik : Madde 9) 15 gün

Sgk bürosu’nun eski binasının 2014 tarihli bir fotoğrafı :

Ünye Sosyal Güvenlik KurumuBu içeriği başkalarıyla paylaşın:

Yazar Hakkında

Selman

90'lı yılların başında Ünye'de doğan yazarımız doğup büyüdüğü memleketi hakkında yazılar yazıyor, fotoğraflar çekiyor.

Konu Hakkında Bir Yorum Yazın